Η κατάργηση της αυτονομίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ναρκοθετεί την αμεροληψία και την εγκυρότητά του

Σε όλη την Ευρώπη οι φορείς Πιστοποίησης Προσόντων είναι ανεξάρτητοι και σε καμία περίπτωση δεν έχουν διοικητική ή άλλη σχέση εξάρτησης με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για την αμεροληψία τους και την εγκυρότητά τους.

Η αμεροληψία και η εγκυρότητα του φορέα πιστοποίησης προσόντων είναι βασικό στοιχείο διασφάλισης ποιότητας για την αμοιβαία αναγνώρισή τους και για την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στο μέρος που αφορά τίτλους που χορηγούνται από τον φορέα αυτό.

Με το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» ανάμεσα στα άλλα ρυθμίστηκε και ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπήρχε στη χώρα μας και αφορούσε το ασυμβίβαστο της δραστηριότητας παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης παράλληλα με εκείνης της πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει επανειλημμένα συστάσεις στη χώρα μας για την άρση αυτού του ασυμβίβαστου.
Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και μετέπειτα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η διοικητική και οργανωτική αυτοτέλεια του οποίου διασφάλιζε αυτές τις προϋποθέσεις.

Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.» κατατέθηκε ξαφνικά μια τροπολογία η οποία υπαγάγει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικητικά στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 26 του Ν. 4186/2013 οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Όλοι οι παραπάνω είναι φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με την τροπολογία αυτή λοιπόν η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καθίσταται εκτός από πάροχος υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και φορέας πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο αυτό, αφού σ’ αυτή υπάγονται πλέον διοικητικά τόσο οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και ο εθνικός φορέας πιστοποίησης προσόντων.

Η ρύθμιση αυτή καταργεί στην πράξη την αμεροληψία και την εγκυρότητα του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ναρκοθετεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και θέτει υπό αίρεση και σοβαρή αμφισβήτηση την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Εκτός όμως αυτού του πολύ σημαντικού θέματος που δημιουργείται αρκεί να διαβάσει κάποιος τις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για να καταλάβει ότι ένα μέρος τους μόνο αφορά τον τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα θέματα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, στα θέματα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια), οι ισοτιμίες τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης πλην της Τριτοβάθμιας, η εισήγηση για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.λ.π. καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Οι πρόχειρες παρεμβάσεις που δεν εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό και δεν υπηρετούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές της χώρας σε ένα κρίσιμο τομέα, όπως αυτός της πιστοποίησης προσόντων, αφενός δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και αφετέρου θέτουν σε κίνδυνο το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και πλήττουν την αμεροληψία και την εγκυρότητα του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων.

Κωνσταντίνος Καλτσάς
Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.
Τέως Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πηγή: esos.gr

Print Friendly, PDF & Email